• http://www.shuaige3.com/592308/760284.html
 • http://www.shuaige3.com/890559/140194.html
 • http://www.shuaige3.com/227255/441150.html
 • http://www.shuaige3.com/926648/742451.html
 • http://www.shuaige3.com/50794/808632.html
 • http://www.shuaige3.com/2763/587345.html
 • http://www.shuaige3.com/79382/202897.html
 • http://www.shuaige3.com/236829/821645.html
 • http://www.shuaige3.com/696524/605327.html
 • http://www.shuaige3.com/90825/711946.html
 • http://www.shuaige3.com/630290/282796.html
 • http://www.shuaige3.com/484118/981522.html
 • http://www.shuaige3.com/525353/115284.html
 • http://www.shuaige3.com/123411/58996.html
 • http://www.shuaige3.com/21986/350572.html
 • http://www.shuaige3.com/269800/920665.html
 • http://www.shuaige3.com/614133/779409.html
 • http://www.shuaige3.com/345810/572396.html
 • http://www.shuaige3.com/55332/267357.html
 • http://www.shuaige3.com/876329/630927.html
 • http://www.shuaige3.com/165400/162216.html
 • http://www.shuaige3.com/11927/715358.html
 • http://www.shuaige3.com/891295/287571.html
 • http://www.shuaige3.com/622473/120943.html
 • http://www.shuaige3.com/411147/908193.html
 • http://www.shuaige3.com/151771/188689.html
 • http://www.shuaige3.com/192250/1253.html
 • http://www.shuaige3.com/71087/552580.html
 • http://www.shuaige3.com/388/553788.html
 • http://www.shuaige3.com/8975/293577.html
 • http://www.shuaige3.com/129404/475657.html
 • http://www.shuaige3.com/965586/39977.html
 • http://www.shuaige3.com/418348/93735.html
 • http://www.shuaige3.com/282964/854484.html
 • http://www.shuaige3.com/275908/21034.html
 • http://www.shuaige3.com/961316/768667.html
 • http://www.shuaige3.com/993384/261739.html
 • http://www.shuaige3.com/30036/373276.html
 • http://www.shuaige3.com/28201/206786.html
 • http://www.shuaige3.com/493702/681403.html
 • http://www.shuaige3.com/879319/4182.html
 • http://www.shuaige3.com/302347/286110.html
 • http://www.shuaige3.com/1674/924337.html
 • http://www.shuaige3.com/221151/56342.html
 • http://www.shuaige3.com/351984/874632.html
 • http://www.shuaige3.com/799725/372965.html
 • http://www.shuaige3.com/443846/493994.html
 • http://www.shuaige3.com/715119/420244.html
 • http://www.shuaige3.com/593779/833335.html
 • http://www.shuaige3.com/745379/601540.html
 • http://www.shuaige3.com/707916/793387.html
 • http://www.shuaige3.com/917653/185124.html
 • http://www.shuaige3.com/508898/545829.html
 • http://www.shuaige3.com/55343/57844.html
 • http://www.shuaige3.com/48668/660254.html
 • http://www.shuaige3.com/59869/98997.html
 • http://www.shuaige3.com/459964/624908.html
 • http://www.shuaige3.com/585794/441610.html
 • http://www.shuaige3.com/499787/289767.html
 • http://www.shuaige3.com/515790/614924.html
 • http://www.shuaige3.com/619562/771365.html
 • http://www.shuaige3.com/312715/579580.html
 • http://www.shuaige3.com/469205/736790.html
 • http://www.shuaige3.com/304592/584855.html
 • http://www.shuaige3.com/28938/158557.html
 • http://www.shuaige3.com/849483/731706.html
 • http://www.shuaige3.com/16163/473169.html
 • http://www.shuaige3.com/41970/321888.html
 • http://www.shuaige3.com/694597/625449.html
 • http://www.shuaige3.com/352344/106942.html
 • http://www.shuaige3.com/15369/949645.html
 • http://www.shuaige3.com/800368/258657.html
 • http://www.shuaige3.com/352318/96419.html
 • http://www.shuaige3.com/179224/768181.html
 • http://www.shuaige3.com/832466/343936.html
 • http://www.shuaige3.com/685858/275802.html
 • http://www.shuaige3.com/90579/544894.html
 • http://www.shuaige3.com/771188/52530.html
 • http://www.shuaige3.com/69990/966843.html
 • http://www.shuaige3.com/932845/147891.html
 • http://www.shuaige3.com/825344/451222.html
 • http://www.shuaige3.com/603122/216579.html
 • http://www.shuaige3.com/249639/953340.html
 • http://www.shuaige3.com/248753/285569.html
 • http://www.shuaige3.com/314487/68316.html
 • http://www.shuaige3.com/574274/624908.html
 • http://www.shuaige3.com/405512/619443.html
 • http://www.shuaige3.com/736817/309810.html
 • http://www.shuaige3.com/873211/972487.html
 • http://www.shuaige3.com/572308/839482.html
 • http://www.shuaige3.com/466290/397875.html
 • http://www.shuaige3.com/12591/865561.html
 • http://www.shuaige3.com/837546/308707.html
 • http://www.shuaige3.com/41842/847888.html
 • http://www.shuaige3.com/898811/47857.html
 • http://www.shuaige3.com/536696/599344.html
 • http://www.shuaige3.com/505678/440300.html
 • http://www.shuaige3.com/461634/281220.html
 • http://www.shuaige3.com/965931/233645.html
 • http://www.shuaige3.com/196865/51266.html
 • http://www.shuaige3.com/432473/997502.html
 • http://www.shuaige3.com/812421/291952.html
 • http://www.shuaige3.com/16918/233116.html
 • http://www.shuaige3.com/160181/692749.html
 • http://www.shuaige3.com/638836/223796.html
 • http://www.shuaige3.com/86237/183411.html
 • http://www.shuaige3.com/908156/335254.html
 • http://www.shuaige3.com/235138/386252.html
 • http://www.shuaige3.com/90024/837605.html
 • http://www.shuaige3.com/73823/583535.html
 • http://www.shuaige3.com/36460/226612.html
 • http://www.shuaige3.com/12880/709799.html
 • http://www.shuaige3.com/845508/447711.html
 • http://www.shuaige3.com/843627/631537.html
 • http://www.shuaige3.com/870635/22720.html
 • http://www.shuaige3.com/393950/820864.html
 • http://www.shuaige3.com/873707/955598.html
 • http://www.shuaige3.com/58766/64486.html
 • http://www.shuaige3.com/78870/9980.html
 • http://www.shuaige3.com/440928/867635.html
 • http://www.shuaige3.com/313202/673178.html
 • http://www.shuaige3.com/854481/729428.html
 • http://www.shuaige3.com/15861/483852.html
 • http://www.shuaige3.com/637526/843811.html
 • http://www.shuaige3.com/15962/415114.html
 • http://www.shuaige3.com/43295/55055.html
 • http://www.shuaige3.com/226977/43376.html
 • http://www.shuaige3.com/440379/696115.html
 • http://www.shuaige3.com/42497/626841.html
 • http://www.shuaige3.com/683980/712618.html
 • http://www.shuaige3.com/834208/94529.html
 • http://www.shuaige3.com/174133/14160.html
 • http://www.shuaige3.com/747755/153712.html
 • http://www.shuaige3.com/281564/89133.html
 • http://www.shuaige3.com/192956/944334.html
 • http://www.shuaige3.com/962158/507137.html
 • http://www.shuaige3.com/439788/37597.html
 • http://www.shuaige3.com/258746/823157.html
 • http://www.shuaige3.com/86848/401494.html
 • http://www.shuaige3.com/483731/16967.html
 • http://www.shuaige3.com/68334/48914.html
 • http://www.shuaige3.com/386805/399581.html
 • http://www.shuaige3.com/120920/16975.html
 • http://www.shuaige3.com/64767/144303.html
 • http://www.shuaige3.com/1992/875505.html
 • http://www.shuaige3.com/350220/675594.html
 • http://www.shuaige3.com/627424/330696.html
 • http://www.shuaige3.com/933169/279714.html
 • http://www.shuaige3.com/22497/58337.html
 • http://www.shuaige3.com/867908/9167.html
 • http://www.shuaige3.com/327192/683326.html
 • http://www.shuaige3.com/528569/25322.html
 • http://www.shuaige3.com/347453/704692.html
 • http://www.shuaige3.com/227764/345366.html
 • http://www.shuaige3.com/624182/637612.html
 • http://www.shuaige3.com/659699/809646.html
 • http://www.shuaige3.com/909730/25552.html
 • http://www.shuaige3.com/925345/353617.html
 • http://www.shuaige3.com/348665/108612.html
 • http://www.shuaige3.com/391589/45687.html
 • http://www.shuaige3.com/710803/949112.html
 • http://www.shuaige3.com/352392/709145.html
 • http://www.shuaige3.com/38319/603762.html
 • http://www.shuaige3.com/182807/677527.html
 • http://www.shuaige3.com/772195/801224.html
 • http://www.shuaige3.com/899664/843887.html
 • http://www.shuaige3.com/904149/660165.html
 • http://www.shuaige3.com/952201/311470.html
 • http://www.shuaige3.com/522228/683520.html
 • http://www.shuaige3.com/398301/411179.html
 • http://www.shuaige3.com/308211/597102.html
 • http://www.shuaige3.com/200103/489395.html
 • http://www.shuaige3.com/446901/495263.html
 • http://www.shuaige3.com/985799/44992.html
 • http://www.shuaige3.com/534493/810213.html
 • http://www.shuaige3.com/109221/400904.html
 • http://www.shuaige3.com/63531/884100.html
 • http://www.shuaige3.com/39594/82574.html
 • http://www.shuaige3.com/717827/352994.html
 • http://www.shuaige3.com/1520/373292.html
 • http://www.shuaige3.com/691111/980679.html
 • http://www.shuaige3.com/520114/122557.html
 • http://www.shuaige3.com/902289/537581.html
 • http://www.shuaige3.com/341175/597434.html
 • http://www.shuaige3.com/432557/13849.html
 • http://www.shuaige3.com/145495/779836.html
 • http://www.shuaige3.com/726747/65901.html
 • http://www.shuaige3.com/28444/5253.html
 • http://www.shuaige3.com/694196/854175.html
 • http://www.shuaige3.com/837809/127700.html
 • http://www.shuaige3.com/558599/985891.html
 • http://www.shuaige3.com/877849/167727.html
 • http://www.shuaige3.com/801947/38476.html
 • http://www.shuaige3.com/533492/306192.html
 • http://www.shuaige3.com/832929/40682.html
 • http://www.shuaige3.com/739284/443556.html
 • http://www.shuaige3.com/759747/54436.html
 • http://www.shuaige3.com/860243/629811.html
 • http://www.shuaige3.com/791487/666447.html
 •   > 更多

  关于2016年度金融英语证书考试成绩查询及 相关事项的通知 2016.11.01
  金融英语证书考试调查问卷 2016.10.26
  关于做好2016年度金融英语 证书考试工作的通知 2016.05.16
  金融英语证书考试大纲 2016.05.16
  关于第一届全国金融英语能力大赛的情况通报 2016.04.27
    更多

   金融英语证书考试制度(Financial English Certificate Test)是1994年经中国人民银行和原国家教委联合发文(银发[1994]107号)批准建立的我国第一个国家级行业性专业外语水平证书考试制度。旨在通过统一的标准化考试程序和测试标准,为中国金融业提供金融英语水平行业参考标准,测试并认定应试人员的金融英语语言水平及应用能力,促进金融从业人员及相关社会人员不断提高金融英语水平。
   为进一步完善金融英语证书考试制度,适应经济发展对金融人才培养所提出的新要求,金融英语证书考试委员会先后于2009年、2013年对考试制度将进行了适当调整。
   目前金融英语证书考试只考一张试卷,考试采用计算机标准化测试,考试总分为100分,成绩合格者获金融英语考试证书。证书分为高级、中级和初级三个等级,其中考试得60分(含)-74.5分(含)者,获金融英语考试初级证书;得75分(含)-89.5分(含)者,获金融英语考试中级证书;得90分(含)-100分者,获金融英语考试高级证书。
   ……(查看详细内容

     
  金融英语证书考试大纲
   
   
   
   
   
   
   
    > 更多
  报考人员范围
  考试时间及地点
  考试方式
  教材及学习辅导
  报名时间及程序
  考试费用
  其他相关事项
  考试信息发布及咨询电话
   
  关于申请加入金融英语及金融双语教学的说明
  金融英语及金融双语教学研究会成员申请表
  金融英语与金融双语教学研究会第一次座谈会
  金融英语与金融双语教学研究会培训班顺利结束
   
     
  FECT模拟真题
  FECT模拟真题答案
  听力模拟音频文件
  金融英语勘误
   
   
  点击进入考前在线培训
   
   
   
  极速分分彩人工计划